Etyka   

Zasady etyki zawodowej służby bhp

 

Misją służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących. Podstawą działań w tym zakresie jest wspólny cel pracujących, pracodawców i służby bhp. Zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych uwzględniających specyfikę wykonywania zadań służby bhp.

 

1. Służba bhp powinna wykonywać swoje zadania według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzetelnie, wykazując się odpowiedzialnością, wiedzą i kompetencjami.

2. Służba bhp ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz dbałości o ochronę zdrowia i życia pracujących m.in. poprzez inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy i kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

3. Służba bhp powinna:

a. podnosić kompetencje zawodowe stale doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności;

b. podejmować każdy problem ważny dla stanu warunków pracy, choćby wiązało się to z negatywnymi dla niej skutkami ze strony pracodawcy, pracujących lub innych podmiotów;

c. informować rzetelnie pracodawcę o stanie warunków pracy, zagrożeniach w procesie pracy i ich potencjalnych skutkach;

d. nie przekraczać kompetencji zawodowych, uprawnień przewidzianych w przepisach;

e. rzetelnie i bezstronnie doradzać pracodawcom i pracującym, ponieważ wspólny wysiłek najlepiej służy osiąganiu celu;

f. w trakcie wykonywania czynności służbowych wynikających z zakresu zadań służby bhp  zachować obiektywizm, staranność, działając w przekonaniu, że ochrona życia i zdrowia jest wspólnym dobrem pracodawców i pracujących;

g. w przypadku formułowania ofert dotyczących realizacji usług w zakresie bhp i szkoleń bhp zachować reguły uczciwej konkurencji;

h. reagować na zagrożenia życia i zdrowia ludzi, także poza obszarem swojej aktywności zawodowej;

i. działać w przekonaniu, że w ochronie życia i zdrowia profilaktyka i prewencja są priorytetem;

j. promować wysokie standardy zatrudnienia i kształtowania relacji międzyludzkich.

4. Postępowanie służby bhp w kontaktach międzyludzkich powinno cechować poszanowanie godności, bezstronność oraz kultura osobista, wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn.

5. Wzajemne relacje w grupie zawodowej powinny cechować życzliwość, koleżeńskość, dzielenie się wiedzą z poszanowaniem praw autorskich, podnoszenie prestiżu i kształtowanie etosu służby bhp, podejmowanie działań na rzecz środowiska zawodowego.

6. Służba bhp powinna reagować na naruszenia zasad etyki zawodowej.

 

W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych zasadach etyki zawodowej należy kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby podejmowane działania były etyczne, praworządne i prowadziły do pogłębiania społecznego zaufania do służby bhp.

 

Zasady etyki wprowadzone na podstawie uchwały Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP nr 15/VII/ZG/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku